Browse Items (1 total)

  • Tags: direct fundraisng

ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) PERWAKILAN BENGKULU

Penelitian ini memliki tujuan untuk menganalisis strategi fundraising yang
diterapkan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
perwakilan Bengkulu serta unutuk mengetahui kinerja lembaga ami zakat (LAZ)
baitul maal…